کتابها کتابها

ذهن، این مامن هزار پستو گاهی نیاز به روزنه ای به بیرون دارد که هم موجب هدایت نور به داخل شود و هم نمایی از خود را در بیرون جلوه دهد و چه دریچه ای خوش نقش تر از کتاب، در اینجا عناوین برخی از دست نوشته های مرا میبینی

کتاب رموز هویدا کتاب
علم به وجود و علوم مرتبط با آن پیوسته در بطن تعبیه و اشراف به آن از رجحان روشنائی روز سهل تر است. اما باعث تاسف است اینکه اوهام و تصورات مطلوبمان را به واقعیات وجود نسبت میدهیم و پیوسته این واقعیات هویدا را بسان رموزی در لفائف پنهانی ذهن، جایی که حتی خود نیز جرات دسترسی به آن را نداریم پنهان ساخته و تا عمر باقی است با خیالات می گذرانیم. ازاین رو کتاب حاضر با ارائه نظریات نوین فلسفی من باب تحلیل خودشناسی، روانشناسی و عرفان نه وسیله ای برای روشنگری تام، بلکه همانند روزنه ای است که نگاه مستقیم به گوشه ای از واقعیات و آغاز تفکراتی نو را امکانپذیر می سازد.
کتاب گامی دیگر کتاب
توده ای بود از خِرَد / بی وزن و حجم و شخصِ فرد / توده ای افراخته / خویش از خرد پُر ساخته / توده ای خلاق و دانا / از خلائق وز معما / از ازل بودست یکتا / تا عبد بی مثل و همتا / حال چون گردد هویدا / از برش مخلوق پیدا / زین سبب خلق از وجودش / بوده همچون تار و پودش / ... / پس در این وادی چه زیبا / حد تلفیق دو همخواه

According to Successfully Projects My Skills Level

92%
Personal Sessions
78%
Love Stories
65%
Weddings and Events
87%
Commercial Photography

My Contacts and SocialsHow to Find Me

[contact-form-7 id="2138" title="Contact Form"]
برو به بالا
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.